X
تبلیغات
زبان فارسی سال اول دبیرستان

زبان فارسی سال اول دبیرستان

خود ارزیابی درس هشتم

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس هشتم

ا-شخص ، زمان و نوع افعال زير را مشخص كنيد: خورده باشيم گفته ايد- مي شناختم خواهند پذيرفت بخواني دارد مي شنود- پخته باشي                                                           ( 57/4) از افعال انتخاب شود .

2- بن ماضي ومضارع اين افعال را مشخص كنيد: نقل مي كنند- گردآورد- نوشته شده است- مي شود

بخواهيم نمي دهد نباشد- بازمي گويند.        انتخابي                                                      (4)

3- ساخت اول شخص مفرد را درهشت زمان ازمصدر " نهادن" بنويسيد. ( ماضي ساده ، استمراري

بعيد،التزامي ،نقلي مضارع اخباري ، التزامي،آينده)                                                    (2)

4-ساخت دوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر " ساختن " بنويسيد.                         (2)

5- ساخت سوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر" ديدن " بنويسيد                           (2)

6 - ساخت اول شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" خواندن " بنويسيد                        (2)

7- ساخت دوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" شناختن " بنويسيد                        (2)

8- ساخت سوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" دويدن " بنويسيد                         (2)

9- از فعل هاي "گزارده است"  ، "مي انباشتي "، " نمي آفرينند"  ، "مي آييم "   و " نگريسته باشد  "   بن ماضي  مضارع و مصدر و صفت مفعولي بسازيد.(5) انتخابي

10- فعل ها‌ي زير را با حفظ شخص به زمان‌هاي گذشته‌ي ساده ، نقلي و بعيد برگردانيد و مشخص كنيد كه در كدام فعل‌ها پس از تغيير ، شناسه به     بدل شده است .  5نمره ( انتخابي است )

مي‌شنود ، خواهيد نوشت ، برويم ، خواهد ديد ، مي‌آوري

11- يك روز بهاري را در يك بند توصيف كنيد .  (1)

12- براي نشان دادن دو ساختي بودن زبان دو مثال بنويسيد . (1)

13- املاي صحيح كلمات زير را با خط تحريري بنويسيد .  (5/2) ( انتخابي است )

تهييه‌ي لباس ، تعين قيمت ، تحقيق و برسي ، عماق دريا ، تلاتم دريا ، نامه‌ي مذبور ، راجب درس ، تشكر و سپاس گذاري ، وحله‌ي اول ، مللوك گذشته

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:38  توسط کاظمی  | 

خود ارزیابی درس هفتم

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس هفتم

1- (( تقرير )) به چه معناست ؟ املاي تقريري چيست ؟ 1

2- چهار مورد از فوايد درس املا را بنويسيد . 1

3- مهارت هاي املاي تقريري را بنويسيد . 1

4- مهارت‌هاي ( گوش كردن ، بيان كردن ، نوشتن ، خواندن ) را به چه وسيله‌اي مي‌توانيم به دست آوريم .5/0

5- كدام يك از واژه هاي زير نادرست است ؟ الف : گزارشات      ب : معلومات           ج: پيشنهادات           د: احساسات 1

6- كدام يك از دو جمله‌ي زير درست است چرا ؟ 1

الف : نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايش هاي متعدد شناخته شد .

ب : نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايشات متعدد شناخته شد .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:37  توسط کاظمی  | 

خودآزمایی درس ششم

خود آزمایی درس ششم :
1
شکل های مختلف یک زبان را نام ببرید.

گونه، لهجه، گویش  

 2 تفاوت معنایی کلمه ی «زبان» را در نمونه های زیر بیان کنید.

خوراک زبان، «زبان» عضوی از بدن گاو گوسفند است. زبان رنگ ها، «زبان» بیانگر حالت های روحی و روانی است.
زبان فارسی «زبان» وسیله ای برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام است. زبان پرندگان «زبان» به معنی صوت ها و صداهاست.
 

3 دو ساختی بودن زبان چه فایده هایی دارد؟

ویژگی دو ساختی بودن موجب می شود که زبان های انسانی به چنان امکانات پیچیده و گسترده ای دست یابند که نظیر آنها در زبان های دیگر هرگز یافت نمی شود.  

 4 برای هر یک از ویژگی های زایایی و نا به جایی زبان دو مثال بزنید:

ویژگی زایایی :
1
گل ها با نوازش نسیم در رقص شدند.
2
سحرگاهان کودکی سرخ رو در افق شرق متولد شد.
ویژگی نابه جایی :
1
دیو سپید در برابر رستم قد علم کرد.
2
ننه سرما بساط خود را در شهر پهن کرد  


 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس ششم

1- يكي از شگفتي‌هاي زبان انسان اين است كه هر چند نظام يگانه‌اي است ، شكل هاي بسيار متنوعي به خود مي گيرد . با ذكر مثال توضيح دهيد . 5/0

2- تفاوت زبان‌هاي انساني با زبان پديده‌هاي ديگر چيست ؟ 5/0

3- ويژگيهاي ذاتي زبان انسان را نام ببريد . (3 مورد ) 75/0

4- منظور از دوساختي بودن  زبان انسان چيست ؟ با ذكر مثال . 1

5- ساخت‌هاي معني دار كه از تركيب صداهاي بي معني هستند چه ناميده مي‌شوند ؟ 5/0

6- نشانه و جمله را با ذكر مثال توضيح دهيد . 1

7- مهمترين ويژگي زبان انساني چيست ؟ 5/0

8- جمله‌هاي نا  محدود را به كمك كدام ويژگي زبان مي سازيم ؟ 5/0

9- منظور از ويژگي ( زايايي )زبان انسان چيست ؟ 1

10- منظور از ويژگي ( نابجايي ) زبان انسان چيست ؟ 1

11- شكل‌هاي مختلف يك زبان را نام ببريد . (3 مورد ) 75/0

12- تفاوت معنايي كلمه‌ي زبان را در نمونه‌هاي زير بيان كنيد . 1

خوراك زبان   ، زبان رنگها ، زبان فارسي ، زبان پرندگان

13- لهجه چيست ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد . 1

14- گويش چيست  ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد . 1

15- گويش‌هاي هر زبان معمولا به چهار دسته تقسيم مي‌شوند نام ببريد . 1

16- چه عواملي موجب تغيير و تحول زبان انساني مي‌شود . 1

17- فرق لهجه و گويش چيست ؟ 1

18- هر يك از گويش‌هاي زير مربوط به كدام گروه گويشي است ؟ 1

1- گويشي كه به ناحيه‌اي تعلق دارد .                              2- گويشي كه متعلق به طبقه يا قشر اجتماعي خاصي است

19- سخن گفتن درباره‌ي (( آدم برفي  ))مربوط به كدام ويژگي زبان انساني است ؟ 5/0

20- با كدام ويژگي زبان مي توانيم درباره‌ي چيزهايي كه اكنون وجود ندارند سخن بگوييم . 5/0

21- دو ساختي بودن زبان چه فايده‌اي دارد ؟ 1

22- براي هر يك از ويژگي‌هاي زايايي و نا به جايي زبان دو مثال بنويسيد . 1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:18  توسط کاظمی  | 

خودآزمایی درس چهارم

1 نام هر یک از اجزای جمله های زیر را بنویسید.

قدر وقت را بدانیم . مفعول + فعل
تجربه های بسیاری از سفر برگرفتیم. / مفعول + متمم + فعل
متصدی موزه جوانی بود سی ساله. / نهاد + مسند + فعل
زندگی چیست؟ / نهاد + مسند + فعل
کودکان داوطلب فروش «نشریه شمال» می شدند./ نهاد + مسند + فعل
مرغان دریایی پریده بودند . / نهاد + فعل
 

 2 با هریک از فعل های زیر دو جمله بنویسید و اجزای آن را مشخص کنید.

می نشیند.
کبوتر می نشیند ./ نهاد + فعل
شکست : 1- شیشه شکست :/ نهاد + فعل
غمت در دل می نشیند . / نهاد + متمم + فعل
باد شیشه را شکست . / نهاد + مفعول + فعل
می بینند .
1
بچه ها برنامه ها را می بینند./ نهاد+ مفعول + فعل
2
می دوخت : خیاط لباس را می دوخت : / نهاد + مفعول + فعل
چرخ می دوخت . / نهاد + فعل
چشم می بیند. / نهاد+ فعل
 

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس چهارم

1- اجزاي جمله‌هاي زير را مشخص كنيد 3

الف : هوا روشن شد .                      ب : دوستان ما خواهند آمد

ج : مشركان بتها را مي پرستيدند .                     د : فردوسي بيشتر داستان هاي شاهنامه را از روايت‌هاي پهلوي گرفته است .

2- گروه اسمي كه پس از حرف اضافه بيايد چه ناميده مي شود ؟ 5/0

3- در جمله‌ي ( حسن به پدرش مي نازد  ) گزاره از چه اجزايي تشكيل شده است بنويسيد .5/0

4- به جمله‌ي (( مشركان بتها را مي‌پرستيدند )) يك گروه قيدي بيفزاييد . 5/0

5- (( مسند را در جمله‌ي (( ايران سرزمين دليران است )) مشخص كنيد . 5/0

6- كلمه يا گروهي از كلمات كه به فعل اسنادي نياز دارند چه ناميده مي شوند ؟ 5/0

7- نشانه‌ي مفعول چيست ؟ 5/0

8- كلمات زيررا با املاي مناسب‌تر آن ها با خط تحريري بنويسيد . 1

سؤال                مسائل                      نئون                         لؤلؤ

9- مفعول را در جمله‌ي زير مشخص كنيد .5/0

(( رستم پس از شكار، رخش را رها كرد ))

10- در نموداري اجزاي جمله‌ي زير را مشخص كنيد . 1

(( زندگي چيست ؟ ))

11- (( را )) نشانه‌ي كدام جزء جمله است ؟ 5/0

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:16  توسط کاظمی  | 

خودآزمایی درس پنجم

خود آزمایی درس پنجم
1
با مراجعه به جدول نشانه گذاری در هر یک از عبارات زیر نشانه ی مناسب را بکار ببرید.

هنگامی که بخواهند از مزایای صرفه جویی و پس انداز سخن بگویند، معمولاً ضرب المثل «اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی» را بکار می برند.
گاندی در حالی به وطن بازگشت ( 1917) که شهرت خاص و عام یافته بود.
برای درست نوشتن باید واژگان مناسب اسم، فعل ، قید و صفت را خوب بشناسیم.
عوامل مهم تربیت عبارتند از : خانواده ، مدرسه، معلم ، اجتماع ، کتاب و .....
دکتر محمد معین به سه زبان زنده ی دنیا آشنایی داشت : عربی، فرانسه و انگلیس به چهار زبان باستانی نیز مسلط بود : پهلوی، فارسی باستان، اوستا و سنسکریت، در دستور زبان و نیز لغت فارسی نظیر نداشت.
از این جا در می یابیم که او چه پایگاه بلند علمی و ادبی داشته است.
چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری دو قهوه خانه و یک سلطانی .... مجموعه شهر را تشکیل می داد.
 


 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس پنجم

1- ويرايش يا ويراستاري را تعريف كنيد . 1

2- چرا هر نوشته‌اي بايد ويراستاري شود ؟ 5/0

3- ويراستار به چه كسي مي گويند ؟5/0

4- انواع ويرايش را نام ببريد . 75/0

5- ((بررسي ظاهري و نظم و ترتيب بخشيدن به اثر ))مربوط به كدام يك از انواع ويرايش است . نام ببريد . 5/0

6- (( بررسي جنبه‌ي علمي يا تخصصي يك اثر )) مربوط به كدام يك از انواع ويرايش است ؟ نام ببريد . 5/0

7- (( بررسي جنبه‌هاي دستوري و نگارش و املايي )) مربوط به كدام يك از انواع و.يرايش است نام ببريد . 5/0

8- بند ( پاراگراف ) چيست ؟ 5/0

9- براي هر يك از موارد زير چه نشانه‌ي نگارشي استفاده مي شود ؟ 1

1- بعد از منادا                 2- براي جدا كردن عبارت و جمله‌ي معترضه          3- قبل از نقل قول   4-  براي جدا كردن روز ، ماه و سال

10- براي هر يك از موارد زير چه نشانه‌ي نگارشي استفاده مي شود ؟ 5/1

1- در پايان جمله‌هاي خبري                            2- براي نشان دادن افتادگي كلمه يا كلماتي از يك نسخه‌ي خطي

3- براي بر شمردن اجزاي يك چيز 4- بين لغت و معناي آن           5- براي توضيح يك كلمه در پاورقي 6- براي دستورهاي اجرايي در نمايش‌نامه

11- جمله‌ي زير را مي توان با كمك علايم نگارشي دو گونه خواند هر دو گونه‌ي آن را بنويسيد . 1

(( بخشايش لازم نيست اعدامش كنيد ))

12-در هر يك از عبات‌هاي زير نشانه‌هاي نگارشي مناسب به كار بريد .

1الف : عوامل مهم تربيت عبارتند از خانواده ، مدرسه ، معلم و        1             

ب : گاندي در حالي به وطن بازگشت 1917 كه شهرت خاص و عام يافته بود . 75/0

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:16  توسط کاظمی  | 

خود ارزیابی درس سوم

خودآزمایی درس سوم :
با رسم جدول بخش های اصلی جملات زبر را مشخص کنید.
الف
هیزم شکن به جنگل می رود.
ب
زبان یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است.

جمله

نهاد

گزاره

هیزم شکن

به جنگل می رود

زبان

یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است

 متن زیر را اصلاح کنید.
خانم سعیدی لیسانسیه ی زبان وادبیات فارسی است وی درباره این دیوان پروین اعتصامی شاعره ی مشهور ایران چنین گفت : ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.

خانم سعیدی لیسانس زبان و ادبیات فارسی است . وی درباره دیوان پروین اعتصامی شاعر مشهور ایران چنین سخن گفت : «ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.»  

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس سوم

1-براي تبديل جمله‌هاي گفتاري به جمله‌هاي نوشتاري چه مواردي را بايد توجه كرد ؟ 1

2-در نوشتن بايد به اصل .... و ..... توجه كنيم . 5/0

3-براي تقويت مهارت نويسندگي چه راه هايي وجود دارد ؟ ( 4 مورد ) 1

4-براي خيال انگيز كردن نوشته ، مؤثرترين شيوه كدام است ؟ 5/0

5-هر گاه بخواهيم چيزي را توصيف كنيم بايد به چه خصوصيات آن توجه كنيم ؟ 1

6-يك صحنه يا منظره را چگونه توصيف كنيم ؟ 5/0

7-براي توصيف حالات روحي افراد به كدام ويژگي بايد توجه شود ؟ 5/0

8-براي توصيف وضع ظاهري افراد كدام ويژگيهاي فرد را بايد در نظر بگيريم ؟ 5/0

9-انواع نامه‌ها را بر حسب نوع نگارش و گيرنده‌ي آن نام ببريد . 75/0

10-كدام يك از گروههاي زير از نظر املاء درست است ؟ چرا ؟ 1

الف : راي ، سائل ، جزء                   ب : راي ، سائل ، جزء

11-عبارت زير را از زبان گفتاري به زبان نوشتاري بنويسيد (( فردا صب زود ، خاركش به جاي اين كه به صحرا بره ، رف به قصر حاكم ، به قصر كه رسيد متوجه شد اشرفيا نيس )) . 1

12-چرا در تركيب (( منشاء حيات )) گذاشتن نشانه‌ي (-) كسره درست است ؟ 5/0

13-متن زير را اصلاح كنيد (( خانم سعيدي ليسانسيه‌ي زبان و ادبيات فارسي است . وي درباره‌ي ديوان پروين اعتصامي شاعره‌ي مشهور ايران مطالبي را بيان كرد )) 5/0

14-شرح حال پنجره‌ي كلاس را از زبان خودش بنويسيد . (4 سطر ) 1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:15  توسط کاظمی  | 

خود آزمایی درس دوم


1
در نوشته های زیر جمله ها را مشخص کنید و نهاد و گزاره هر جلمه را تعیین کنید.

(علمای بزرگ دائم (نهاد)) در (لشگرگاه، رفت و آمد داشتند«گزاره»، و «غزالی(نهاد» از (برخورد با آن بهره ها می یافت(گزاره)).
([غزالی](نهاد)) (با بعضی از آن ها مناظره می نمود(گزاره))
([غزالی](نهاد)) شاید (از بسیاری از آن ها استفاده(گزاره)) می کرد.
 

 2 برای گزاره ها، نهاد و برای نهادها گزاره های مناسب بیابید.

سعدی و مولوی دو تن از شاعران بزرگ ایران زمینند.
شاهنامه ، اثر بسیار ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
شناسه، نهاد اجباری جمله است.
برادر بزرگم امسال به دانشگاه راه یافت.
دانشگاه پایگاه علم درونش است.
 

 3 در هر یک از تمرین های زیر، واژه هایی داده شده است. این واژه ها را بطور مناسب دو جمله نمونه، جانشین سازی کنید. هر جا لازم است تغییرات دیگری نیز بدهید، در هر تغییر، نهاد و شناسه را مشخص کنید. جمله های جدید را مطابق نمونه بنویسید

پیرمرد کودکان را به خانه رساند.

جمله

نهاد

گزاره

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

کودکان را به خانه رساند (Øشناسه)

(Øنشانه  به معنی نبود شناسه است)

کودک را به خانه رساند (Øشناسه)

را به خانه رساند (Øشناسه)

او را به خانه می رساند (Øشناسه)

او را به خانه رسانده بود(Øشناسه)

 

2 انسان آگاه وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد.

جمله

نهاد

گزاره

انسان آگاه

اعضای جامعه

دانش آموز

ما

همه اعضای خانواده

شما

من

وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد(د : شناسه)

وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند(ند : شناسه)

وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد (د : شناسه)

وظیفه مان را به خوبی انجام می دهیم (یم : شناسه)

وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند (ید : شناسه)

وظیفه تان را به خوبی انجام می دهید ( ید :‌شناسه)

وظیفه ام را به خوبی انجام می دهم (م :‌شناسه)

سؤالات زبان فارسي (1) درس دوم

1-- هر جمله چند قسمت دارد ؟ با ذكر مثال بيان كنيد . 1

2- در جمله‌ي زير نهاد و گزاره را مشخص كنيد . 5/0

(( زنبور عسل شيره‌ي بهترين گلها را مي‌مكد . ))

3- نهاد كلمه يا گروهي از كلمات است كه .... مي دهيم . 75/0

4- صاحب خبر همان ..... است .75/0

5- چرا ( شناسه ) نهاد پيوسته ‌ي جمله است ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد . 75/0

6- شناسه‌ي فعل معمولا در .... با نهاد مطابقت دارد . 5/0

7-هر گاه نهاد ، كلمه‌ي ( من ) باشد شناسه‌ي فعل ( .... ) است . 25/0

8- هر گاه ، كلمه‌ي (ما ) باشد شناسه‌ي فعل (.... ) است . 25/0

9- هر گاه نهاد ، كلمه‌ي ( شما ) باشد شناسه‌ي فعل ( .... ) است .25/0

10- نشانه‌ي فعل چيست ؟ 5/0

11- با ذكر دو دليل نهادجمله‌ي زير را تشخيص دهيد .  75/0 دانش آموز وارد كلاس شد .

12-راه تشخيص نهاد چيست ؟ 5/0

13-هسته‌ي گزاره ... است . 75/0

14-نهاد اگر محذوف باشد با علامت (..... ) نشان مي دهيم . 75/0

15-در جمله‌ي زير نهاد و گزاره را تعيين كنيد . (( علماي بزرگ دايم در لشگرگاه رفت و آمد داشتند . )) 5/0

16-براي گزاره‌ي زير نهاد مناسب بنويسيد . ((..... بر ضد ضحاك ستمگر قيام كرد . )) 5/0

17-براي نهاد زير گزاره‌ي مناسب بنويسيد . (( گلستان سعدي ..... )) 5/0

18-زبان چگونه پديده‌اي است ؟ ( يك سطر توضيح دهيد . ) 1

19-واژه‌هاي زير  را به طور مناسب در جمله‌ي نمونه جانشين سازي كنيد و تغييرات لازم را انجام دهيد . 5/1

                                                  جمله

                                نهاد                                  گزاره

                           عقابها                                  بر ستيغ كوه آشيانه مي سازند

الف : پرنده

                                                     جمله

                                     نهاد                                  گزاره

                                پيرمرد                            كودكان را به خانه رساند

الف : كودك را                                            ب : شما

20-نمودار جمله‌ي (( انسان آگاه وظيفه‌اش را به خوبي انجام مي دهد )) را رسم كنيد . 5/0

21-چرا جمله‌ي زير نادرست است ؟ توضيح دهيد و صحيح آن را بنويسيد.1

  (( پروين اعتصامي شاعره‌ي متعهد و برجسته‌ي ايران است ))

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:14  توسط کاظمی  | 

خود ارزیابی درس 1


          

خودآزمایی درس اول :
1
چرا استفاده از زبان آسان است؟ با یک مثال توضیح دهید؟

استفاده از زبان به این دلایل آسان است:
الف)  ما این کار را از سال اول زندگی و به تدریج شروع می کنیم.
ب) طرز استفاده از آن را بطور طبیعی فرا می گیریم، بی آن که به درس و مدرسه نیاز داشته باشیم. به عنوان مثال : کودک بعد از ماه های نوزادی با پدر و مادر نزدیکان خود ارتباط برقرار می کند و حتی با ادای واژه هایی «ماما، بابا ...» از زبان استفاده می کند.
 

2 سه کلمه بگویید که وجود خارجی ندارد اما چون در زبان ما بکار رفته اند برای آنها بیرون از ذهن خود قائل به وجود خارجی شده ایم.

به جز کلمات سیمرغ، دیو که درس آمده می توان کلمه های ققنوس ، هیولا، غول و اژدها را نام برد.  

 3 - آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است؟

خیر، چون ما از زبان به آسانی استفاده می کنیم ولی برای پاسخ به سؤال چرا ، حرف زدن را خود یاد می گیریم اما نوشتن را در مدسه و پاسخ به سؤالاتی نظیر این، همه در گرو شناخت زبان است.  

سوالات امتحانی درس به درس زبان فارسی ( 1 )

1.  عبارت زير را با كلمه‌ي مناسب تكميل كنيد .   (( زبان يكي از جنبه‌هاي ...... وجود انسان است . )) (5/0)

2- يكي از جنبه هاي راز آميز وجود انسان را نام ببريد . (5/0)

3- چرا استفاده از زبان بسيار آسان است ؟ (5/0)

4- عبارت زير را با كلمه هاي مناسب تكميل كنيد . 5/0    (( يكي از دشواريهاي شناخت زبان .... و ..... بيش از حد آن است .))

5- چرا شناخت زبان دشوار است ؟ 75/0

6- چرا زبان پيچيدگي دارد ؟ 5/0

7- اگر انسان از زبان بي‌بهره بود چه اتفاق مي افتاد ؟ 75/0

8- آيا دشواري شناخت زبان تنها ناشي از پيچيدگي و گستردگي بيش از حد آن است ؟ 75/0

9- سه كلمه بنويسيد كه وجود خارجي ندارند اما چون در زبان ما بكار رفته‌اند ، براي آنها بيرون از ذهن خود قايل به وجود خارجي شده‌ايم . 75/0

10- چرا زبان را بايد آموخت و شناخت با مثالي توضيح دهيد . 75/0

11- شناخت زبان به چه چيزهايي نياز دارد ؟ 1

12- زبان چيست ؟ 75/0

13- زبان را در عبارتي كوتاه تعريف كنيد . 75/0

14- چرا پيش از آن كه كلمه‌ي (كيوي ) در زبان فارسي پيدا شود ، بود و نبود اين ميوه براي فارسي زبانان يكسان بود ؟ 5/0

15- مقصود از ارتباط زباني چيست ؟ 5/0

16- منظور از نظام در تعريف زبان چيست ؟ 5/0

17- اجزاي سازنده‌ي زبان در درجه‌ي اول چيست ؟ 5/0

18- عبارت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد. 75/0

الف نشانه‌ي هر ..... است كه ..... داشته باشد .

ب انتقال پيام در ارتباط زباني معمولا در قالب ..... صورت مي گيرد .

19- چرا مي توان هر جمله را نمونه‌اي كوچك از نظام بزرگ زبان دانست ؟ 5/0

20- اركان اصلي تعريف زبان را بنويسيد . 1

21- جمله چيست ؟ 5/0

22- با ذكر دو مثال قابليت‌هاي زبان را در زندگي روزمره بنويسيد . 5/0

23- آيا شناخت زبان با توانايي استفاده از ان يكي است ؟ 25/0

24- در جمله‌ي ( عيد شما مبارك  ) چرا هر يك از اجزاي آن را يك نشانه مي ناميم ؟ 5/0

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:12  توسط کاظمی  |